Grondstoffen van magistrale bereidingen kunnen risicovol zijn. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijke gevaren die deze stoffen kunnen meedragen. Veiligheidsinformatie kan afgelezen worden van het etiket nl. gevarenpictogrammen en gerichte veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P-zinnen (Hazard and Precaution). Deze H- en P-zinnen opgesteld door het GHS vervangen sinds 2015 de R en S- zinnen (Risk and Safety) en zorgen voor een globale harmonisering. De veiligheidsinformatie is beknopt maar geeft inzicht hoe verantwoord met de grondstof om te gaan, ook al zijn de gevaren soms gering door de kleine hoeveelheden die in de officina gebruikt worden. Bij nieuwe of onbekende stoffen is het zinvol om naast het etiket ook het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

Gevarenaanduiding voor materiële gevaren

 

H200

Ontplofbare stoffen, instabiel

H201

Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1

H202

Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2

H203

Ontplofbare stoffen, subklasse 1.3

H204

Ontplofbare stoffen, subklasse 1.4

H205

Ontplofbare stoffen, subklasse 1.5

H220

Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1

H221

Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2

H222

Ontvlambare aerosolen, gevarencategorie 1

H223

Ontvlambare aerosolen, gevarencategorie 2

H224

Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1

H225

Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2

H226

Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3

H228

Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H240

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A
Organische peroxiden, type A

H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type B
Organische peroxiden, type B

H242

Zelfontledende stoffen en mengsels, type C, D, E en F
Organische peroxiden, type C, D, E en F

H250

Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1
Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie 1

H251

Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1

H252

Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 2

H260

Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 1

H261

Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gevarencategorie 2 en 3

H270

Oxiderende gassen, gevarencategorie 1

H271

Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 1
Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 1

H272

Oxiderende vloeistoffen, gevarencategorie 2 en 3
Oxiderende vaste stoffen, gevarencategorie 2 en 3

H280

Gassen onder druk: samengeperst gas; vloeibaar gas; opgelost gas

H281

Gassen onder druk: sterk gekoeld vloeibaar gas

H290

Bijtend voor metalen, gevarencategorie 1

 

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

 

H300

Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2

H301

Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 3

H302

Acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4

H304

Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1

H310

Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2

H311

Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3

H312

Acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4

H314

Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C

H315

Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2

H317

Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1

H318

Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1

H319

Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2A

H330

Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2

H331

Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3

H332

Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4

H334

Sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1

H335

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen

H336

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, narcotische werking

H340

Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 1A en 1B

H341

Mutageniteit in geslachtscellen, gevarencategorie 2

H350

Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 1A en 1B

H351

Kankerverwekkendheid, gevarencategorie 2 H360 Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 1A en 1B

H361

Voortplantingstoxiciteit, gevarencategorie 2

H362

Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie, effecten op en via lactatie

H370

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 1

H371

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 2

H372

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 1

H373

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2

H300 + H310

Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 1 en 2

H300+H330

Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2

H310+H330

Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1 en 2

H300+H310+H330

Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 1 en 2

H301+H311

Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 3

H301+H331

Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3

H311+H331

Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3

H301+H311+H331

Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie 3

H302+H312

Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4

H301+H332

Acute orale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4

H312+H332

Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 4

H302+H312+H332

Acute orale toxiciteit, acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing,gevarencategorie

 

Gevaaraanduidingen voor milieugevaren

 

H400

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1

H410

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1

H411

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 2

H412

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3

H413

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 4

H420

Gevaarlijk voor de ozonlaag, gevarencategorie 1

 

 

Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)

Algemeen

 

P101

“Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.”

P102

“Buiten het bereik van kinderen houden.”

P103

“Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.”

 

Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

 

P201

“Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.”

P202

“Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.”

P210

“Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

 Niet roken.”

P211

“Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.”

P220

“Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.”

P221

“Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.”

P222

“Contact met de lucht vermijden.”

P223

“Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.”

P230

“Vochtig houden met...”

P231

“Onder inert gas werken.”

P232

“Tegen vocht beschermen.”

P233

“In goed gesloten verpakking bewaren.”

P234

“Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.”

P235

“Koel bewaren.”

P240

“Opslag-en opvangreservoir aarden.”

P241

“Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.”

P242

“Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.”

P243

“Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.”

P244

“Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.”

P250

“Malen/schokken/...wrijving vermijden.”

P251

“Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.”

P260

“Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.”

P261

“Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.”

P262

“Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.”

P263

“Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.”

P264

“Na het werken met dit product ... grondig wassen.”

P270

“Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.”

P271

“Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.”

P272

“Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.”

P273

“Voorkom lozing in het milieu.”

P280

“Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.”

P281

“De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.”

P282

“Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”

P283

“Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.”

P284

“Adembescherming dragen.”

P285

“Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.”

P231+P232

“Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.”

P235+P410

“Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.”

 

Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

 

P301

“NA INSLIKKEN: “

P302

“BIJ CONTACT MET DE HUID: “

P303

“BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): “

P304

“NA INADEMING: “

P305

“BIJ CONTACT MET DE OGEN: “

P306

“NA MORSEN OP KLEDING: “

P307

“NA blootstelling: “

P308

“NA (mogelijke) blootstelling: “

P309

“NA blootstelling of bij onwel voelen: “

P310

“Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”

P311

“Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”

P312

“Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”

P313

“Een arts raadplegen.”

P314

“Bij onwel voelen een arts raadplegen.”

P315

“Onmiddellijk een arts raadplegen.”

P320

“Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket).”

P321

“Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).”

P322

“Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket).”

P330

“De mond spoelen.”

P331

“GEEN braken opwekken.”

P332

“Bij huidirritatie: “

P333

“Bij huidirritatie of uitslag: “

P334

“In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”

P335

“Losse deeltjes van de huid afvegen.”

P336

“Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.”

P337

“Bij aanhoudende oogirritatie: “

P338

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.”

P340

“Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.”

P341

“Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.”

P342

“Bij ademhalingssymptomen: “

P350

“Voorzichtig wassen met veel water en zeep.”

P351

“Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.”

P352

“Met veel water en zeep wassen.”

P353

“Huid met water afspoelen/afdouchen.”

P360

“Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.”

P361

“Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.”

P362

“Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”

P363

“Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.”

P370

“In geval van brand: “

P371

“In geval van grote brand en grote hoeveelheden: “

P372

“Ontploffingsgevaar in geval van brand.”

P373

“NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.”

P374

“Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.”

P375

“Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”

P376

“Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.”

P377

“Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.”

P378

“Blussen met...”

P380

“Evacueren.”

P381

“Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.”

P390

“Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.”

P391

“Gelekte/gemorste stof opruimen.”

P301+P310

“NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”

P301+P312

“NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”

P301+P330+P331

“NA INSLIKKEN: de mond spoelen --GEEN braken opwekken.”

P302+P334

“BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”

P302+P350

“BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.”

P302+P352

“BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.”

P303+P361+P353

“BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken -huid met water afspoelen/afdouchen.”

P304+P340

“NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.”

P304+P341

“NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.”

P305+P351+P338

“BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.”

P306+P360

“NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.”

P307+P311

“NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”

P308+P313

“NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.”

P309+P311

“NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”

P332+P313

“Bij huidirritatie: een arts raadplegen.”

P333+P313

“Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.”

P335+P334

“Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.”

P337+P313

“Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.”

P342+P311

“Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.”

P370+P376

“In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.”

P370+P378

“In geval van brand: blussen met...”

P370+P380

“In geval van brand: evacueren.”

P370+P380+P375

“In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”

P371+P380+P375

“In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.”

 

Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

 

P401

“... bewaren.”

P402

“Op een droge plaats bewaren.”

P403

“Op een goed geventileerde plaats bewaren.”

P404

“In gesloten verpakking bewaren.”

P405

“Achter slot bewaren.”

P406

“In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.”

P407

“Ruimte laten tussen stapels/pallets.”

P410

“Tegen zonlicht beschermen.”

P411

“Bij maximaal ... °C/... °F bewaren.”

P412

“Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.”

P413

“Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ...°C/... °F bewaren.”

P420

“Gescheiden van ander materiaal bewaren.”

P422

“Onder ... bewaren.”

P402+P404

“Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.”

P403+P233

“Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.”

P403+P235

“Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.”

P410+P402

“Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.”

P410+P412

“Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.”

P411+P235

“Bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren.”

 

Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering

 

P501

“Inhoud/verpakking afvoeren naar...”